AvloppsProffsens EP-tankar

Avloppsproffsens EP-tank består av en tank med mellanväggar/kammare fylld delvis med Filtralite. Den är utformad och dimensionerad så att det renade vattnet får längsta möjliga uppehållstid i tanken innan vattnet släpps till recipienten. Uppehållstiden för det renade avloppsvattnet i tanken ska vara minst ett dygn. Filtralite är en typ av Lecamaterial (NC 4-10). Eventuellt förbrukat/mättat material slamsugs eller töms manuellt och kan användas som jordförbättringsmedel.

Avloppsproffsens EP-tank placeras efter minireningsverket, och utloppsledningen från minireningsverket ansluts till EP-tanken. Om minireningsverket har en särskild ledning för nödavlopp/bräddning ansluts denna också till EP-tankens inlopp. Vattnet strömmar genom EP-tanken med självfall och det finns inga rörliga delar eller pumpar i EP-tanken. Utloppsledningen från EP-tanken läggs med 110 mm rör med ett fall på minst 1 % fall till lämplig recipient (dike, bäck, sjö eller liknande). EP-tanken har en utloppskammare där provtagning av det renade och polerade vattnet kan tas för att verifiera avloppsanläggningens funktion.

Skötselanvisning
AvloppsProffsens EP-tank kräver minimalt med skötsel. En visuell kontroll bör dock göras regelbundet, minst 2 gånger per år för att kontrollera att inte Filtraliten är mättad. Tag av locket till EP-tanken. Kontrollera att vattennivån inte når över skiljeväggen och att vattnet inte rinner in genom avskiljarrörets öppning ovanför Filtraliten. Tömning av mättat material görs antingen genom slamsugning eller skopas ur manuellt. Var noga med hygienen. Mättat Filtralite kan med fördel användas som ett jordförbättringsmedel men bör då hygieniseras genom förvaring i t.ex Roslagskomposten i minst 12 månader. Ny Filtralite levereras i 50 liters säckar.

Avlopps-Proffsens EP-tank 1m3

För 1-2 hushåll, inklusive Filtralite

Uponor Förankringssystem

Används för förankring av minireningsverk, slutna tankar mm

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen