Enskilt avlopp

enskilt avlopp

Det är kommunen som ger tillstånd till enskilt avlopp och de flesta kommuner har ansökningsblanketter eller e-tjänst på sina hemsidor. Vi hjälper gärna till med ansökan, val av tekniklösning, lämplig placering mm vilket vi kallar projektering.

Det är klokt att, t ex i samband med nybyggnation, lösa frågan om avlopp i god tid om det finns tveksamheter kring förutsättningarna för att inrätta eller ändra en avloppsanläggning. Tänk på husets och dricksvattentäktens placering med tanke på avloppet!

Avloppsanläggningar som kräver slamsugning ska placeras så att de lätt kan nås av slamsugningsbilar och får inte förorsaka olägenheter för grannar eller för omgivningen i övrigt. Slamtömning ska ske enligt renhållningslagen av kommunen utsedd entreprenör.

Endast normalt hushållsspillvatten (se definition nedan) får anslutas till avloppsanläggningen. Fett- och oljehaltigt spillvatten, vatten från backspolning av vattenfilter, dagvatten (takvatten) eller dräneringsvatten får inte kopplas till avloppsanläggningen.

Havs- och vattenmyndigheten har publicerat Allmänna Råd som används som vägledning för regler och anvisningar vad gäller enskilt avlopp i Sverige. 

Kommunerna bestämmer om det råder hög eller normal skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd för den aktuella recipienten (utsläppspunkten), d v s hur rent avloppsvattnet ska vara innan det släpps ut i naturen. På kommunens hemsida finns beskrivet vad som gäller generellt för enskilda avlopp i din hemkommun.

Husets avlopp ska ventileras på husets tak över nock. Vakuumventil ska ej användas.


Definition av hushållsspillvatten

Branschgemensam definition på vattenkvalitet för att garantier från tillverkare skall gälla:

Råvatten: pH 6,5-8,5 (vid fosforfällning kolla med leverantören), alkalinitet
120-250mg/l, hårdhet 5-12dH, klorid <100mg/l, Cu <0,2mg/l

Belastning: BOD7 <350 mg/l, Ptot <15mg/l, Ntot <80mg/l, SS <300mg/l

Havs & vattenmyndighetens krav vid NORMAL skyddsnivå för miljöskydd

BOD7*                                               >90%
Totalfosfor (Tot-P)                            >70%
Totalkväve (Tot-N)                           Inget krav på 
                                                    kvävereduktion

Havs & vattenmyndighetens krav vid HÖG skyddsnivå för miljöskydd

BOD7*                                               >90%
Totalfosfor (Tot-P)                            >90%
Totalkväve (Tot-N)                            >50%

*BOD7: Biologiskt syreförbrukande ämnen

Havs & vattenmyndighetens krav för hälsoskydd

Miljöbalken ställer krav på att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenheter för människors hälsa inte uppstår (9 kap. 7 § MB). Utsläpp av renat avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta genom förorening av dricksvatten eller badvatten och inte heller till annan olägenhet, till exempel lukt. 

Utöver ovanstående har kommunen möjlighet att ställa ytterligare specifika krav på t ex bakterier beroende på hur utsläppspunkten och recipienten ser ut.

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen