Minireningsverk

Minireningsverken Uponor Clean 1, WehoPuts och WehoMini, uppfyller Naturvårdsverkets krav på hög skyddsnivå för miljöskydd och är certifierade och CE-märkta enligt EN 12566-3, vilket är en standardiserad europeisk långtidsprovning av tredje part.

Enligt krav från Boverket måste alla minireningsverk som säljs i Sverige vara CE-märkta från och med 1 juli 2013.

Serviceavtal
Ett minireningsverk har en lång livslängd, men kräver regelbunden tillsyn av sakkunnig personal. Vi erbjuder Serviceavtal för Uponor, WehoPuts och WehoMini.

Minireningsverk

Tekniklösning
Minireningsverk är små avloppsreningsverk och säljs som prefabricerade färdiga anläggningar. Minireningsverk behandlar avloppsvatten från 1 till 50 personer. Tekniken som används för rening är en väl beprövad teknik och är i princip densamma som i större kommunala reningsverk, det vill säga biologisk rening med kemisk fällning av fosfor. I minireningsverk sker reduktion av fosfor, kväve, organiskt material och bakterier. Reningen sker normalt både biologiskt och kemiskt. Biologin i minireningsverket bildas av de bakterier som följer med avloppsvattnet från WC. I en reaktorkammare i reningsverket blandas det orenade avloppsvattnet med luft och mikrober. Det behandlade vattnet leds sedan ofta vidare till någon typ av efterbehandling, t.ex. till ett resorptionsdike, för att ytterligare rena det från kväve och smittämnen.
WehoPuts uppfyller dessutom kravet på resurshushållning samt kravet på kretslopp, då dessa reningsverk inte kräver kommunal slamtömning utan fastighetsägaren kan själv efterkompostera slammet och använda det som jordförbättringsmedel.

Drift och skötsel
Slamtömning utförs av kommunen utsedd entreprenör. Instruktion för slamtömning ska finnas, eftersom det är olika för olika reningsverk. WehoPuts har möjligheten att välja slamtork (istället för slamtömning) för eget omhändertagande av slam. Det bör finnas regelbunden, professionell tillsyn via serviceavtal som innebär minst en årlig dokumenterad funktionsgenomgång och utbyte av slitagedelar vid behov. Brukarens ansvar består i att fylla på kemikalier vid behov samt att utföra sin egenkontroll. Anläggningen ska förses med larmfunktion som indikerar till exempel vid driftsstopp eller om påfyllning av kemikalier behövs.

Efterpolering
Efter att avloppsvattnet behandlats i ett minireningsverk kan det ibland finnas behov av efterpolering. Behov av efterpolering görs i samråd med miljökontoret. Läs mer på Efterpolering.

Ventilation avloppsstam
För att minimera risken för luktproblem bör avloppsstammen ventileras så högt som möjligt över tak. 

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen